АНАЛІЗ

I (аналітична реакція, реакція розкладу) хіміч. реакція, полягає у розкладанні хіміч. сполуки на простіші речовини; відбувається за схемою АБ = А + Б, напр., розклад оксиду ртуті на складові елементи: 2НgO = 2Hg + O2. II метод досліджень, полягає у розкладанні цілого на складові частини і дослідженні кожної з них окремо; а. може бути інтелектуальною чи фізичною функцією.

Смотреть больше слов в «УСЕ (Універсальному словнику-енциклопедії)»

АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНИЙ →← АНАКСАГОР З КЛАЗОМЕН

Смотреть что такое АНАЛІЗ в других словарях:

АНАЛІЗ

АНА́ЛІЗ, у, ч.1. Метод наукового дослідження, що полягає в розчленуванні цілого на складові елементи; протилежне синтез (у 1 знач.).Аналіз – це мисленн... смотреть

АНАЛІЗ

-у, ч. 1) Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини; прот. синтез. || Розгляд ч... смотреть

АНАЛІЗ

-у, ч. 1》 Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини; прот. синтез.|| Розгляд... смотреть

АНАЛІЗ

ім (дослідоюення, детальний розгляд) analysis • піддавати глибокому (ретельному) ~у to analyze carefully (profoundly) • зробити ~ (проаналізувати) to carry out an analysis (of) • ~ беззбитковості (виробництва) break-even analysis; cost-volume-profit analysis • ~ витрат expenses analysis • ~ господарської діяльності analysis of economic activity (performance) • ~ економічного циклу business cycle analysis • ~ економічної ефективності cost-effectiveness analysis • ~ закономірностей суспільного розвитку analysis of the laws of social development • ~ здійсненності (економічної доцільності) feasibility analysis (study) • ~ кінцевих результатів end-profit analysis • ~ крові blood test • ~ міжнародного становища analysis of the international situation • ~ можливостей збуту sales analysis • ~ надійності reliability analysis • ~ погрішностей (помилок) error analysis • ~ попиту demand analysis • ~ прибутків і витрат income-expenditure analysis • ~ прибутковості profitability analysis • ~ пропозиції supply analysis • ~ ступеню ризику risk analysis • ~ тенденцій ринку market trend analysis • ~ технічних характеристик performance analysis • ~ фінансового становища financial analysis • безперервний ~ continuous analysis • вибірковий ~ sampling analysis • глибокий ~ profound analysis • графічний ~ graphic(al) analysis • детальний ~ detailed analysis • довгостроковий ~ long-run analysis • економічний ~ economic analysis • загальний ~ general (global) analysis • зіставний ~ comparative analysis • кількісний ~ quantitative analysis • контрольний ~ check analysis • короткостроковий ~ short-run analysis • логічний ~ logical analysis • макроекономічний ~ macro-economic analysis • маргінальний ~ marginal analysis • мікроекономічний ~ micro-economic analysis • наближений ~ proximate analysis • повний ~ complete analysis • попередній ~ preliminary analysis • причинний ~ analysis of causes • ретроспективний ~ retrospective analysis • системний ~ systems analysis • соціологічний ~ sociological analysis • статистичний ~ statistical analysis • структурний ~ structural analysis • тимчасовий ~ time analysis • узагальнений ~ generalized analysis • формальний ~ formal analysis • ціннісно-вартісний ~ value analysis • частковий ~ partial analysis • якісний ~ qualitative analysis... смотреть

АНАЛІЗ

анализ - analysis - Analyse - 1) Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові частини. Протилежне - синтез. 2) Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки. 3) У збагаченні к.к. - процес дослідження вихідної сировини та продуктів збагачення з метою визначення їх складу, властивостей, придатності для переробки і використання, оцінки ефективності збагачення як в цілому, так і в окремих технологічних операціях. 4) Синонім наукового дослідження взагалі. Див. технічний аналіз, фракційний аналіз, якісний аналіз, кількісний аналіз, атомно-флуоресцентний аналіз, седиментаційний аналіз, спектральний аналіз, ситовий аналіз, титриметричний аналіз, газовий аналіз, мікроскопічний аналіз, турбідіметрія, елементний аналіз, люмінесцентний аналіз, люмінесцентно-бітумний аналіз, магнітний аналіз, математичний аналіз, мінералогічний аналіз, петрографічний аналіз, пробірний аналіз, радіографічний аналіз, радіометричний аналіз, рентгеноструктурний аналіз, фазовий аналіз, хімічний аналіз, експрес-аналіз, нейтронний гамма-метод. Кожен А. виконується за відповідними стандартними методиками.... смотреть

АНАЛІЗ

АНА́ЛІЗ (вивчення, дослідження чого-небудь шляхом розкладу його на складові частини), РО́ЗГЛЯД, РО́ЗБІ́Р. При аналізі словників дожовтневого часу слід ... смотреть

АНАЛІЗ

(англ. analysis)   розкладання цілого в трудовому процесі на його складові елементи і пояснення принципів, на підставі яких цей поділ відбувся (Ф. Гілбрет). Для того щоб домогтися такого ж статусу, яким володіють наука і мистецтво, менеджмент повинен вирішувати свої завдання науковими методами, переважно шляхом розкладання проблеми на її складові елементи і ретельного вивчення кожного елемента окремо. А. трудових процесів був доповнений їхнім синтезом шляхом послідовного з’єднання елементів з метою розробки нової трудової операції в більш ефективній формі і її використання в трудовому процесі. Розкладання цілого на елементи та послідовне встановлення взаємозв’язків між ними з метою підвищення якості прогнозування, оптимізації, обґрунтування, планування та оперативного управління реалізацією управлінського рішення з розвитку об’єкта. Розкладання, один з методів наукового дослідження. Найпоширеніший вид аналізу – класифікація: чорний – білий, великий – середній – маленький.... смотреть

АНАЛІЗ

ана́ліз (від грец. άνάλυσις – розклад, розчленування) 1. Метод дослідження, що полягає в мисленому або практичному розчленуванні цілого на складові частини. Протилежне – синтез. 2. Уточнення логічної форми (будови, структури) міркування засобами формальної логіки: 3. Математичний А. – в широкому розумінні розроблення прийомів обчислень та застосувань їх, у вузькому розумінні – частина математики, що вивчає нескінченно малі величини, 4. Хімічний А. – сукупність операцій, за допомогою яких встановлюють якісний або кількісний склад речовини. 5. Спектральний А. – визначення складу речовини шляхом дослідження її спектра. 6. мовозн. Перший етап машинного перекладу, що полягає у визначенні граматичної і лексичної інформації, основу якої становлять тексти, що перекладаються; розпізнавання звуків мови (людиною або автоматом).... смотреть

АНАЛІЗ

рос. анализ (грец. analysis — розкладання, розчленування) — взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності. За допомогою А. виявляють невикористані резерви поліпшення показників діяльності окремих галузей, об'єднань, підприємств. Результати А. використовують для прогнозування і перспективного планування економічних процесів, а також для розробки програм і рекомендацій подальшого ефективного розвитку, прибуткової діяльності.... смотреть

АНАЛІЗ

I(аналітична реакція, реакція розкладу) хіміч. реакція, полягає у розкладанні хіміч. сполуки на простіші речовини; відбувається за схемою АБ = А + Б, н... смотреть

АНАЛІЗ

Analysis; грам. parsingаналіз крові — blood testякісний аналіз хім. — qualitative analysisкількісний аналіз хім. — quantitative analysisсинтаксичний ан... смотреть

АНАЛІЗ

аналіз; ч. (гр.) розклад, розбір, розслід. 1. Метод наукового дослідження предметів, явищ та ін. шляхом розкладу, розчленування їх у думці на складові частини. 2. Визначення складу і властивостей якої-небудь речовини, їх дослідження.... смотреть

АНАЛІЗ

ана́ліз[анал'із]-зу, м. (на) -з'і, мн. -зие, -з'іў

АНАЛІЗ

[analiz]ч.analiza

АНАЛІЗ

【阳】 分析, 分解; 化验Аналіз крові 验血

АНАЛІЗ

аналіз ім. analysis; examination; investigation; study; scrutiny; enquiry / inquiry;

АНАЛІЗ

{ана́ліз} -зу, м. (на) -зі, мн. -зие, -зіў.

АНАЛІЗ

examination, analysis, probe, test, testing

АНАЛІЗ

analysis; appraisal; evaluation; review.

АНАЛІЗ

ана́ліз іменник чоловічого роду

АНАЛІЗ

lat. analyseанализ

АНАЛІЗ

матем.; физ. анализ, разбор

АНАЛІЗ

див. аналіз і синтез

АНАЛІЗ

-у m analiza

АНАЛІЗ

аналіз, -у

АНАЛІЗ

analysis

АНАЛІЗ

ანალიზი

АНАЛІЗ

Анализ

АНАЛІЗ

анализ

АНАЛІЗ БАГАТОВИМІРНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ

рос. анализ многомерный статистический комплекс методів і моделей, призначених для збору та обробки статистичних даних з метою підтвердження або заперечення поставлених гіпотез в умовах багатофакторних зв'язків і невизначеності. Використовується у маркетингових дослідженнях та управлінні комерційними операціями.... смотреть

АНАЛІЗ БАЛАНСОВОГО ЗВІТУ

balance sheet analysis; interpretation of balance sheets.

АНАЛІЗ БАЛАНСУ

balance sheet analysis; interpretation of balance sheets.

АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

рос. анализ безубыточности здійснюється з метою визначення кількості одиниць товару, необхідної для продажу, чи обсягу реалізації послуг, аби окупити всі витрати.... смотреть

АНАЛІЗ ВИДІЛЕНЬ З ПІХВИ ТА ШИЙКИ МАТКИ

Аналіз виділень з піхви та шийки матки — процес дослідження, дані якого свідчать про стан жіночих статевих органів (відсутність чи наявність патологічн... смотреть

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА

рос. анализ выполнения финансового плана пред-приятия дії. спрямовані на вивчення планових і звітних показників фінансової діяльності підприємства (фірми) за певний період з метою оцінки фінансового стану та визначення шляхів його поліпшення. Здійснюються завдяки вивченню фінансової звітності, балансу, прибутків і видатків, надходження і витрат коштів та інших документів. А.в.ф.п.п. охоплює зіставлення запланованих і фактичних показників доходів і витрат підприємства (фірми), зокрема витрат на виготовлення та реалізацію продукції і надходжень від реалізації, розмірів одержаного прибутку та його використання, приросту стійких пасивів, плати за виробничі фонди і фонди матеріального стимулювання, дотримання нормативів власних оборотних коштів, раціональності використання кредитів тощо. Особливу увагу приділяють повноті платежів у бюджет з прибутку та відрахувань у фонди, питанням дотримання законодавства та встановлених нормативів. Аналізують також причини відхилень від фінансового плану за обсягами та строками фінансування з різних джерел т... смотреть

АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ

environmental analysis; environmental impact analysis.

АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

рос. анализ хозяйственной деятельности комплексне вивчення результатів практичної роботи підприємств (фірм) за певний період, оцінка ефективності діяльності з метою виявлення резервів та визначення шляхів діяльності й надання необхідної інформації для оперативного керівництва різними ланками діяльності, одержання передбачених планом (бізнес-планом) показників. Завдання А.г.д. полягає в обґрунтуванні реальності плану, складеного на основі господарських договорів, вивченні та оцінці ходу його виконання на кожній ділянці виробництва, порівнянні результатів роботи з витратами, виявленні причин і факторів відхилень фактичних показників від запланованих, розробці заходів щодо усунення виявлених недоліків і використання внутрішніх можливостей для збільшення виробництва, поліпшення якості продукції тощо. Найважливішими для А.г.д. є статті активу балансу — основний капітал і оборотні активи (готівка, матеріально-виробничі запаси, дебіторська заборгованість — короткострокова і довгострокова). А.г.д. може бути оперативним і загальним.... смотреть

АНАЛІЗ ДАНИХ

етап емпіричного соціологічного дослідження, в ході якого за допомогою змістовних міркувань і математико-статистичних методів на основі первинної інформації розкриваються зв’язки перемінних, які досліджуються. англ. data analysis; нім. Datenanalyse pl; угор. adatok ekemzése; рос. анализ данных.... смотреть

АНАЛІЗ ДИСКРИМІНАНТНИЙ

рос. анализ дискриминантный різновид багатовимірного аналізу, призначеного для попередньої класифікації данА. А.д. ґрунтується на дискримінантній функції і дає можливість визначити відмінність між двома сукупностями об'єктів. Застосовується в маркетингових дослідженнях при вирішенні питань сегментації ринку, при об'єктивній оцінці ступеня новизни товарів тощо.... смотреть

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (ФІРМИ)

рос. анализ деятельности предприятия (фирмы) проводиться власними економічно-фінансовими структурними підрозділами організацій, підприємств, фірм або з залученням консалтингових організацій, аудиторських фірм з метою оцінки фінансового стану, результатів господарської діяльності за певний період (звітний рік, півріччя, квартал). Здійснюється шляхом вивчення даних оперативної статистики за поточний рік чи порівняно з минулим роком з використанням господарсько-фінансових показників (динамічних рядів, базисних чи ланцюгових індексів) для порівняльного аналізу та оцінки кінцевих результатів (ефективності) діяльності підприємства: виробничої, комерційної, торговельної, фінансової тощо. Аналізу підлягають: бухгалтерський баланс, фінансові документи, звіти окремих підрозділів, дані про надходження та використання основних фондів і оборотних коштів, про формування й витрати безготівкових і готівкових сум, відрахування у бюджет і сплату податків, зборів. Такий аналіз спрямований на визначення обсягів і структури періодичних (динамічних) з... смотреть

АНАЛІЗ ДОКАЗІВ

examination of evidence by court

АНАЛІЗ ДРУКУ

(на друкарські машинці) typewriting examination

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИЙ

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИЙ — комплексне вивчення наслідків економічної діяльності підприємств фармацевтичного профілю всіх форм власності, визначення впливу фа... смотреть

T: 133